پرویز خسروانی، نوار ۱

روایت‌کننده: آقای تیمسار پرویز خسروانی تاریخ مصاحبه: ۹ مارچ ۱۹۸۳ محل‌مصاحبه: شهر لندن [...]