امیرخسرو افشارقاسملو

مصاحبه با آقای امیرخسرو افشار قاسملو وزیر امور خارجه دیپلمات و سفیر ایران [...]