علی ایزدی

گفت‌وگو با آقای علی ایزدی   از کارمندان وزارت دربار از همراهان رضاشاه [...]