مصاحبه با تیمسار حسن علوی‌کیا

 

معاونت ساواک ۶۲ ـ ۱۹۵۷

مسئول واحد اروپای ساواک ۶۷ـ۱۹۶۲

 

تاریخ مصاحبه: اول مارچ ۱۹۸۳

محل‌مصاحبه: پاریس ـ فرانسه

مصاحبه‌کننده: حبیب لاجوردی

 

متن کامل مصاحبه

نوار شماره ۱

نوار شماره ۲

نوار شماره ۳