اردشیر زاهدی

مصاحبه با آقای اردشیر زاهدی   وزیر امور خارجه (۱۹۶۷-۱۹۷۱) سفیر ایران در [...]