مصاحبه با آقای مهدی خان‌بابا تهرانی

 

از اعضای سابق حزب توده

از سازمان دهندگان جنبش دانشجویی در اروپا

از بنیان‌گذاران جبهه دموکراتیک ملی

کارمند بخش فارسی رادیو پکن

 

تاریخ مصاحبه: ۲ مارچ ۱۹۸۳

محل‌مصاحبه: پاریس ـ فرانسه

مصاحبه‌کننده: حبیب لاجوردی

متن کامل مصاحبه

نوار شماره: ۱

نوار شماره: ۲

نوار شماره: ۳

نوار شماره: ۴

نوار شماره: ۵