مصاحبه با آقای اکبر لاجوردیان

 مدیرعامل کارخانه‌های مخمل کاشان و پلی اکریل

 

تاریخ ۱۱ اکتبر ۱۹۸۲

محل شهر هوستن – تگزاس

مصاحبه کننده حبیب لاجوردی

 

نوار شماره ۱ (متن کامل مصاحبه)