گفت‌وگو با آقای دکتر ابراهیم مهدوی

وزیر کشاورزی ۵۱-۱۹۵۰ و ۶۱-۶۰

 

تاریخ: ۲۵ نوامبر ۱۹۸۱

محل: شهرلندن، انگلستان

مصاحبه‌کننده: حبیب لاجوردی

 

متن کامل مصاحبه

نوار شماره ۱

نوار شماره ۲