مصاحبه با آقای دکتر فریدون مهدوی

 

از اعضای جبهه ملی در دهه ۴۰

معاون مدیرعامل بانک توسعه صنایع و معادن ایران

وزیر بازرگانی (۱۹۷۴-۱۹۷۸)

معاون دبیرکل حزب رستاخیز

 

تاریخ مصاحبه: ۹ ژوئن ۱۹۸۴

محل‌مصاحبه: پاریس ـ فرانسه

مصاحبه‌کننده: ضیاء صدقی

(متن این مصاحبه هنوز نمونه‌خوانی نشده است)

 

متن کامل مصاحبه

نوار شماره: ۱

نوار شماره: ۲

نوار شماره: ۳

نوار شماره: ۴

نوار شماره: ۵

نوار شماره: ۶

نوار شماره: ۷

ٖنوار شماره: ۸