مصاحبه با آقای عبدالرحمن برومند

بازرگان

از اعضای جبهه ملی

معاون شاپور بختیار در نهضت مقاومت ملی

قتل در پاریس ۱۹۹۱

 

تاریخ مصاحبه: ۶ مارس ۱۹۸۴

محل‌مصاحبه: پاریس، فرانسه

مصاحبه‌کننده: ضیا صدقی

 

متن کامل مصاحبه

نوار شماره ۱

نوار شماره ۲

نوار شماره ۳