مهدی موتمنی

مصاحبه با آقای مهدی موتمنی بازرگان و خزانه دار اتاق بازرگانی، صنایع و [...]