مصاحبه با آقای غلامعلی فریور

 

نماینده دوره چهاردهم مجلس شورای ملی از تهران

وزیر صنایع و معادن در کابینه علی امینی

 

تاریخ مصاحبه: ۱۲ جون ۱۹۸۴

محل‌مصاحبه: شهر نیس ـ فرانسه

مصاحبه‌کننده: ضیاء صدقی

 

متن کامل مصاحبه

نوار شماره ۱

نوار شماره ۲

نوار شماره ۳

نوار شماره ۴