گفتگو با تیمسار محسن هاشمی‌نژاد

استاد دانشکده افسری و دانشگاه جنگ

رئیس ستاد و فرمانده تیپ گارد شاهنشاهی

ژنرال آجودان شاهنشاه

 

تاریخ مصاحبه: ۲۲ نوامبر ۱۹۸۵

محل مصاحبه: واشنگتن دی‌سی

مصاحبه‌کننده: ضیاء صدقی

 

متن کامل مصاحبه

نوار شماره: ۱

نوار شماره: ۲

نوار شماره: ۳

نوار شماره: ۴

نوار شماره: ۵

نوار شماره: ۶

نوار شماره: ۷