گفتگو با تیمسار فضلالله همایونی

فرمانده لشگر لرستان، خوزستان، کردستان

نماینده مجلس شورای ملی دوره ۲۰ از تهران

نماینده مجالس ۲۱، ۲۲ و ۲۳ از طرحان کوهدشت

 

تاریخ مصاحبه: پنجم اکتبر ۱۹۸۴

محل مصاحبه: لندن- انگلستان

مصاحبه‌کننده: حبیب لاجوردی

 

متن کامل مصاحبه

نوار شماره: ۱

نوار شماره: ۲

نوار شماره: ۳

نوار شماره: ۴

نوار شماره: ۵

نوار شماره: ۶

نوار شماره: ۷

نوار شماره: ۸