مصاحبه با مهندس کاظم جفرودی

از اعضای حزب مردم

سناتور دوره پنجم ۷۱-۱۹۶۷

 

تاریخ مصاحبه: ۴ جون ۱۹۸۵

محل‌مصاحبه: پاریس ـ فرانسه

مصاحبه‌کننده: ضیاء صدقی

 

متن کامل مصاحبه

نوار شماره: ۱

نوار شماره: ۲

نوار شماره: ۳