مصاحبه با آقای حاج سید محمود لاجوردی

موسس و رییس گروه صنعتی بهشهر

 

تاریخ مصاحبه: ۲۰ اوریل، ۱۹۷۸

محل مصاحبه: آکسفورد، انگلستان

مصاحبه کننده: حبيب لاجوردی

 

توضیح: همانطور که از تاریخ مصاحبه مشهود است، مصاحبه زیر قبل از آغاز طرح تاریخ شفاهی ایران و به منظور دیگری انجام شده است.

 

 نوار شماره ۱(کل مصاحبه)