مصاحبه با آقای عبدالمجید مجیدی

تحصیلات دکترای حقوق از فرانسه

وزیر کار و امور اجتماعی ۷۳۱۹۶۸

رئیس سازمان برنامه و بودجه ۷۷۱۹۷۳

 

تاریخ مصاحبه: ۲۴ مه ۱۹۸۵

محل مصاحبه: پاریس- فرانسه

مصاحبه‌کننده: ضیاء صدقی

 

متن کامل مصاحبه

نوار شماره: ۱

نوار شماره: ۲

نوار شماره: ۳

نوار شماره: ۴

نوار شماره: ۵

نوار شماره: ۶

نوار شماره: ۷

نوار شماره: ۸