گفتگو با آقای نعمت میرزازاده

متخلص به م. آزرم

شاعر و فعال سیاسی

از اعضای موسس کانون نویسندگان

 

تاریخ مصاحبه: ۲۵ می‌۱۹۸۴

محل مصاحبه: پاریس، فرانسه

مصاحبه کننده: ضیاء صدقی

 

متن کامل مصاحبه

نوار شماره ۱

نوار شماره ۲

نوار شماره ۳