گفت‌وگو با آقای دکتر هوشنگ نهاوندی

 

دکترای حقوق از دانشگاه پاریس

وزیر آبادانی و مسکن ۶۸-۱۹۶۴

ریاست دانشگاه پهلوی ۷۱-۱۹۶۸

ریاست دانشگاه تهران ۷۶-۱۹۷۱

وزیر علوم و آموزش عالی ۱۹۷۸

 

تاریخ مصاحبه: ۱۴ مه ۱۹۸۵

محل مصاحبه: پاریس، فرانسه

مصاحبه‌کننده: شاهرخ مسکوب

 

متن کامل مصاحبه

نوار شماره: ۱

نوار شماره: ۲

نوار شماره: ۳

نوار شماره: ۴

نوار شماره: ۵

نوار شماره: ۶

نوار شماره: ۷

نوار شماره: ۸

نوار شماره: ۹

نوار شماره: ۱۰

نوار شماره: ۱۱

نوار شماره: ۱۲

نوار شماره: ۱۳

نوار شماره: ۱۴

نوار شماره: ۱۵