مصاحبه با آقای ناصر پاکدامن

استاد اقتصاد دانشگاه تهران

از مؤسسین سازمان ملی دانشگاهیان ۱۹۷۸

 

تاریخ مصاحبه: ۲۶ مه ۱۹۸۴

محل‌مصاحبه: پاریس ـ فرانسه

مصاحبه‌کننده: ضیاء صدقی

 

متن کامل مصاحبه

نوار شماره: ۱

نوار شماره: ۲

نوار شماره: ۳

نوار شماره: ۴