مصاحبه با آقای سرهنگ عیسی پژمان

عضویت در ساواک و مسئول بخش کردستان

وابسته نظامی در عراق ۶۳-۱۹۶۲

 

تاریخ مصاحبه: ۴ مارچ ۱۹۸۳

محل‌مصاحبه: شهر پاریس ـ فرانسه

مصاحبه‌کننده: حبیب لاجوردی

 

متن کامل مصاحبه

نوار شماره ۱

نوار شماره ۲