مصاحبه با آقای بهمن آبادیان

عضو گروه برنامه‌ریزی سازمان برنامه (۱۹۵۷)

رییس اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی (۱۹۶۴)

معاون سازمان برنامه (۱۹۶۹)

 

روایت‌کننده: آقای بهمن آبادیان

تاریخ مصاحبه: ۴ ژوئیه ۱۹۸۵

محل مصاحبه: به‌تزدا – مریلند

مصاحبه‌کننده: ضیاء صدقی

 

 نوار ۱ (متن کامل مصاحبه)