مصاحبه با آقای سپهبد حسین آزموده

افسر نظامی و دادستان ارتش

بازپرس دکتر محمّد مصدّق نخست‌وزیر پس از بازداشت

 

تاریخ مصاحبه: ۲۴ مارس ۱۹۸۴

محلّ مصاحبه: لادفانس پوتو حومه‌ی پاریس، فرانسه

مصاحبه‌کننده: ضیاء صدقی

 

متن کامل مصاحبه

نوار شماره ۱ 

نوار شماره ۲

نوار شماره ۳

نوار شماره ۴