مصاحبه با آقای شاهین آقایان

فرزند دکتر الکساندر آقایان وکیل و نماینده مجلس

وکیل دادگستری

دوست امیرعباس هویدا

 

تاریخ مصاحبه: ۲۵ اکتبر ۱۹۸۵

محل‌مصاحبه: پاریس، فرانسه

مصاحبه‌کننده: حبیب لاجوردی

 

متن کامل مصاحبه

نوار شماره ۱

نوار شماره ۲