مصاحبه با آقای مصطفی الموتی

 

فرزند محمد حسین الموتی مالک

انتشار روزنامه‌های داد و صبح امروز

معاون نخست‌وزیر در کابینه اقبال

نماینده رودبار در مجلس شورای ملی در دوره‌های ۲۰ تا ۲۴

 

تاریخ مصاحبه: ۱۰ مارچ ۱۹۸۳

محل‌مصاحبه: شهر لندن ـ انگلستان

مصاحبه‌کننده: حبیب لاجوردی

 

متن کامل مصاحبه

نوار شماره ۱

نوار شماره ۲

نوار شماره ۳

نوار شماره ۴