مصاحبه با آقای ابوالحسن بهنیا

تحصیلات در مهندس راه‌سازی از فرانسه

وزیر راه

مدیرعامل بانک رهنی

 

تاریخ مصاحبه: ۱۵ ژوئن ۱۹۸۴

محل‌مصاحبه: نیس، فرانسه

مصاحبه‌کننده: ضیاء صدقی

 

متن کامل مصاحبه

نوار شماره ۱

نوار شماره ۲

نوار شماره ۳