مصاحبه با آقای هرمز قریب

سفیر ایران در سوئیس و ژاپن و ایتالیا

ریاست اداره تشریفات دربار شاهنشاهی 

 

تاریخ مصاحبه: ۲۵ مارس ۱۹۸۵

محل مصاحبه: لوزان – سوئیس

مصاحبه‌کننده: حبیب لاجوردی

 

متن کامل مصاحبه

نوار شماره: ۱

نوار شماره: ۲

نوار شماره: ۳