مصاحبه با آقای محمد ناصر قشقایی (صولت)

 

فرزند اسماعیل خان صولت الدوله از ایلخانان قشقایی

نماینده مجلس شورای ملی و سناتور

حامی جبهه ملی و مخالف شاه

 

تاریخ مصاحبه: ۳۱ ژانویه ۱۹۸۳

محل‌مصاحبه: لاس‌وگاس ـ نوادا

مصاحبه‌کننده: حبیب لاجوردی

 

متن کامل مصاحبه

نوار شماره: ۱

نوار شماره: ۲

نوار شماره: ۳

نوار شماره: ۴

نوار شماره: ۵

نوار شماره: ۶

نوار شماره: ۷

ٖنوار شماره: ۸