مصاحبه با آقای احمد قریشی

رئیس دانشگاه ملی

رئیس کمیته اجرایی حزب رستاخیز

 

تاریخ مصاحبه: ۳۱ ژانویه ۱۹۸۲

محل‌مصاحبه: موراگا کالیفرنیا

مصاحبه‌کننده: حبیب لاجوردی

 

متن کامل مصاحبه

نوار شماره ۱

نوار شماره ۲

نوار شماره ۳

نوار شماره ۴