گفتگو با آقای منوچهر هزارخانی

پزشک و چهره اپوزیسون

از موسسین جبهه دموکراتیک ملی

از اعضای شورای ملی مقاومت

 

تاریخ مصاحبه: ۱ جون ۱۹۸۴

محل مصاحبه: پاریس، فرانسه

مصاحبه‌کننده: ضیاء صدقی

 

متن کامل مصاحبه

نوار شماره: ۱

نوار شماره: ۲

نوار شماره: ۳