مصاحبه با دکتر شمس‌الدین جزایری

 

فرزند سید حسن شوشتری (روحانی)

تحصیلات دانشگاهی در حقوق و اقتصاد از پاریس

مدیر نشریه شفق

وزیر فرهنگ ۵۱-۱۹۵۰

استاندار خراسان

نماینده مجلس ۱۶ شورای ملی از تهران

 

تاریخ مصاحبه: ۴ اکتبر ۱۹۸۴

محل‌مصاحبه: لندن ـ انگلستان

مصاحبه‌کننده: حبیب لاجوردی

 

متن کامل مصاحبه

نوار شماره: ۱

نوار شماره: ۲

نوار شماره: ۳

نوار شماره: ۴