مصاحبه با آقای ابوالقاسم خردجو

 

مدیرعامل بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران

شاغل در بانک ملی، شرکت نفت و سازمان برنامه

کارمند بانک جهانی (۱۹۵۷، ۱۹۶۲)

 

تاریخ مصاحبه: ۱۴ دسامبر ۱۹۸۴

محل مصاحبه: شهر چوی چیس، مریلند

مصاحبه‌کننده: ضیاء صدقی

متن کامل مصاحبه

نوار شماره: ۱

نوار شماره: ۲

نوار شماره: ۳