مصاحبه با آقای عطاءالله خسروانی

 

وزیر کار ۶۸ ـ ۱۹۶۱

وزیر کشور ۷۱ ـ ۱۹۶۸

دبیرکل حزب ایران نوین ۶۹ ـ ۱۹۶۷

 

تاریخ مصاحبه: ۵ مارچ ۱۹۸۳

محل‌مصاحبه: پاریس ـ فرانسه

مصاحبه‌کننده: حبیب لاجوردی

 

(متن این مصاحبه هنوز نمونه‌خوانی نشده است.)

متن کامل مصاحبه

نوار شماره: ۱

نوار شماره: ۲

نوار شماره: ۳

نوار شماره: ۴

نوار شماره: ۵

نوار شماره: ۶