گفتگو با آقای حسین ملک

نویسنده و از اعضای برجستۀ حزب نیروی سوم

برادر خلیل ملکی

 

تاریخ مصاحبه: ۱۳ مارس ۱۹۸۴

محل مصاحبه: پاریس، فرانسه

مصاحبه کننده: ضیاء صدقی

 

متن کامل مصاحبه

نوار شماره ۱

نوار شماره ۲

نوار شماره ۳