مصاحبه با آقای احمد مهبد

دیپلمات

مشاور شاه در امور نفتی در دهه ۵۰ میلادی

 

تاریخ مصاحبه: ۲۸ آوریل ۱۹۸۵

محل‌مصاحبه: ژنو ـ سوئیس

مصاحبه‌کننده: حبیب لاجوردی

 

(متن این مصاحبه هنوز نمونه‌خوانی نشده است)

متن کامل مصاحبه

نوار شماره: ۱

نوار شماره: ۲

نوار شماره: ۳

نوار شماره: ۴

نوار شماره: ۵

نوار شماره: ۶

نوار شماره: ۷

ٖنوار شماره: ۸

نوار شماره: ۹

نوار شماره: ۱۰