گفت‌وگو با آقای احمد میرفندرسکی

دیپلمات و سفیر ایران در شوروی ۵۰۱۳۴۴

وزیر امورخارجه در کابینه شاپور بختیار

 

تاریخ مصاحبه: ۲۰ مارس ۱۹۸۴

محل مصاحبه: پاریس- فرانسه

مصاحبهکننده:  ضیاء صدقی

 

متن کامل مصاحبه

نوار شماره ۱

نوار شماره ۲

نوار شماره ۳

نوار شماره ۴