مصاحبه با آقای عباس رمزی عطایی

 

تحصیلات نظام و دریایی در ایران، انگلستان و آمریکا

فرمانده نیروی دریایی شاهنشاهی ۵۴ – ۱۳۵۱

محکومیت به زندان به جرم ارتشا و تنزیل درجه ۱۳۵۴

 

تاریخ مصاحبه: ۱۱ جون ۱۹۸۵

محل مصاحبه: شرمن اوکس

مصاحبه کننده: شهلا حائری

 

متن کامل مصاحبه 

نوار شماره ۱

نوار شماره ۲

نوار شماره ۳