مصاحبه با آقای محمود فروغی

فرزند محمدعلی فروغی نخستوزیر

سفیر ایران در آمریکا و افغانستان

 

تاریخ: ۶ مارچ ۱۹۸۲

محل: پالم بیچ- فلوریدا

مصاحبه‌کننده: حبیب لاجوردی

 

(متن این مصاحبه هنوز نمونه‌خوانی نشده است.)

متن کامل مصاحبه

نوار شماره: ۱

نوار شماره: ۲

نوار شماره: ۳

نوار شماره: ۴

نوار شماره: ۵

نوار شماره: ۶

نوار شماره: ۷

نوار شماره: ۸