مصاحبه با سپهبد محسن مبصر 

رییس شهربانی کل کشور ۷۰-۱۹۶۵

 

تاریخ مصاحبه: ۶ اکتبر ۱۹۸۴

محل مصاحبه: لندن- انگلیس

مصاحبه کننده: حبيب لاجوردی

 

متن کامل مصاحبه

نوار شماره: ۱

نوار شماره: ۲

نوار شماره: ۳

نوار شماره: ۴

نوار شماره: ۵

نوار شماره: ۶

نوار شماره: ۷

نوار شماره: ۸