مصاحبه با آقای احمد زیرک‌زاده

تحصیلات دانشگاهی مهندسی از فرانسه

دبیر کل حزب ایران

از اعضای جبهه ملی

نماینده مجلس شورای ملی دوره هفدهم از تهران

 

تاریخ مصاحبه: ۱۹ مارس ۱۹۸۶

محل مصاحبه: شهر آرلینگتون ويرجينيا

مصاحبه‌کننده: ضیاء صدقی

 

متن کامل مصاحبه

نوار شماره: ۱

نوار شماره: ۲

نوار شماره: ۳

نوار شماره: ۴

نوار شماره: ۵

نوار شماره: ۶