مصاحبه با آقای شاپور بختیار

تحصیلات حقوق و فلسفه در فرانسه

معاون وزارت کار ۱۹۵۲

فعال سیاسی و عضو جبهه ملی دوم

نخست‌وزیر ۱۹۷۹

راه‌اندازی نهضت مقاومت ملی در پاریس

 

تاریخ مصاحبه: ۶ مارس ۱۹۸۴

محل مصاحبه: پاریس – فرانسه

مصاحبه‌کننده: ضیاء صدقی

 

متن کامل مصاحبه

نوار شماره ۱

نوار شماره ۲

نوار شماره ۳

نوار شماره ۴