گفت‌وگو با تیمسار منوچهر هاشمی

فارغالتحصیل دانشکده افسری

ریاست شعب استانی ساواک در فارس و خراسان

رئیس اداره ضد جاسوسی ساواک

 

تاریخ مصاحبه: ۱۷ فوریه ۱۹۸۵

محل مصاحبه: لندن، انگلستان

مصاحبه‌کننده: شاهرخ مسکوب

 

متن کامل مصاحبه

نوار شماره: ۱

نوار شماره: ۲

نوار شماره: ۳

نوار شماره: ۴

نوار شماره: ۵

نوار شماره: ۶

نوار شماره: ۷

نوار شماره: ۸

نوار شماره: ۹

نوار شماره: ۱۰

نوار شماره: ۱۱

نوار شماره: ۱۲

نوار شماره: ۱۳

نوار شماره: ۱۴