مصاحبه با دکتر امیر پیشداد

پزشک

از اعضای برجسته نیروی سوم

از بنیان‌گذاران جامعه سوسیالیست‌ها

 

تاریخ مصاحبه: ۳ مارچ ۱۹۸۴

محل مصاحبه: شهر لوشن، فرانسه

مصاحبه­ کننده: ضیاء صدقی

 

متن کامل مصاحبه

نوار شماره ۱

نوار شماره ۲

نوار شماره ۳

نوار شماره ۴

نوار شماره ۵

نوار شماره ۶

نوار شماره ۷

نوار شماره ۸

نوار شماره ۹

نوار شماره ۱۰

نوار شماره ۱۱