مصاحبه با آقای مظفر بقایی کرمانی

 

فرزند میرزا شهاب‌الدین بقایی کرمانی نماینده مجلس

نماینده مجالس ۱۵ و ۱۶ از کرمان و نماینده مجلس ۱۷ از تهران

از رهبران جبهه ملی و نزدیکان مصدق تا ۱۹۵۲

مؤسسه و لیدر حزب زحمتکشان

 

تاریخ مصاحبه: ۱۰ آوریل ۱۹۸۶

محل‌مصاحبه: شهر فرانکلین لیک نیوجرزی ـ آمریکا

مصاحبه‌کننده: حبیب لاجوردی

 

متن کامل مصاحبه

نوار شماره: ۱

نوار شماره: ۲

نوار شماره: ۳

نوار شماره: ۴

نوار شماره: ۵

نوار شماره: ۶

نوار شماره: ۷

نوار شماره: ۸

نوار شماره: ۹

نوار شماره: ۱۰

نوار شماره: ۱۱

نوار شماره: ۱۲

نوار شماره: ۱۳

نوار شماره: ۱۴

نوار شماره: ۱۵

نوار شماره: ۱۶

نوار شماره: ۱۷

نوار شماره: ۱۸

نوار شماره: ۱۹

نوار شماره: ۲۰

نوار شماره: ۲۱

نوار شماره: ۲۲

نوار شماره: ۲۳

نوار شماره: ۲۴

نوار شماره: ۲۵

نوار شماره: ۲۶

نوار شماره: ۲۷

نوار شماره: ۲۸

نوار شماره: ۲۹