مصاحبه با دکتر علی‌اصغر حاج سیدجوادی

 

نویسنده و روزنامه‌نگار

فعال سیاسی مخالف شاه

 

تاریخ مصاحبه: ۱ مارچ ۱۹۸۴

محل‌مصاحبه: پاریس ـ فرانسه

مصاحبه‌کننده: ضیاءالله صدقی

 

(متن این مصاحبه هنوز نمونه‌خوانی نشده است.)

متن کامل مصاحبه

نوار شماره: ۱

نوار شماره: ۲

نوار شماره: ۳

نوار شماره: ۴

نوار شماره: ۵

نوار شماره: ۶

نوار شماره: ۷

ٖنوار شماره: ۸